Our Team

We’re a 23 years young team inspired by the aspirations of millions of farmers across India and Indian sub-continent. Every member of KJ believes strongly in the empowerment of a common farmer with the latest developments in the Agriculture Industry.

Directors

Shiny Dominic

M.C. Dominic

Global

M.G. Vasan

D.D. Nair

Gavrilova Maria

Chris Mccullough

Content

Sanjay Kumar

Chander Mohan

R.N. Choubey

Abha Anjali Toppo

Manisha Sharma

Vivek Rai

KANCHAN MOURYA

Pritpal Singh

Marketing

Harsh Kapoor

Megha Sharma

Lakshmi P Ravi

Pre-Press

Yogesh Kumar

Nasim Ansari

Digital & Social Media

Nishant Kr. Taak

Sujeet Pal

Prashant Sharma

Circulation

Abdus Samad

Rahul Singh

Avdhesh Yadav

Pappu Ray

Devendra Singh

Jagdish Jana

Arun T

Gaurav Sexena

Rupnarayan

Mukesh

Vishnu Sakat

Pramod Kumar

Abhilash K. Katakwar

Mahendra Sahu

Lomesh K. Saket

Ashok K. Malavo

Pravin K. Dixit

Mukesh Sahu

Satyam Mishra

Shekhar Roy

Ashok Khetawat

Dabasis Pal

Ismail Saikh

Jyotiram Roy

Khokon Barman

Uttam Chaudhary

Ranjit Roy

Nanigopal Roy

Gadadhar Adhikari

Debobroto Ganguly

Nanigopal R.

A. Vijayan

N. Remanan

S. Santhosh

Joseph Jimson